03 COMMON SIGNS IN PEOPLE WITH MOTHER WOUNDS

 

 

 


03 COMMON SIGNS IN PEOPLE WITH MOTHER WOUNDS
 
🚫Feeling or believing that they will never be good enough, they are not worthy of love
🚫 Self-doubt about their own value, lack of confidence, difficulty accepting failure, fear of mistakes, and indecisiveness
🚫Wanting to control all events, circumstances, relationships in life or vice versa
The mother is the first person to have a connection with the child. If the emotional wounds in the relationship with the mother are not resolved, it will lead to greater fears, affecting the child’s long-term view of themselves and their ability to form deep and lasting relationships with others.
❗If you want to explore the connection behind all your current lifestyle behaviors and past events related to your mother when you were young, you are invited to attend an in-depth workshop:
"MOTHER WOUNDS - HEALING FROM THE PAST"
⏰Date: Saturday, March 30, 2024
Time: 8:30 AM - 4:30 PM
🏢Location: Detech Building, Cau Giay, Hanoi
📌Language: Vietnamese
📌Registration link: Workshop Registration
📌Workshop Content:
- Understand Mother Wounds, practical theories, signs, and types of MOTHER WOUNDS.
- Open solutions to break the cycle and provide healing for the next generation.
- Embrace the child within you and experience emotionally corrective experiences.
- Heal yourself through Food Therapy methods.
The program is organized by Tea Talk & CoRE and CapacityVietnam, designed for mothers and those who have experienced psychological pain, aiming to reconnect with themselves, understand, and heal intergenerational wounds.
 
“MOTHER WOUNDS - NHỮNG TỔN THƯƠNG TỪ MẸ”
⏰Thời gian: 8h30 - 16h30 ngày thứ Bảy, ngày 30/3/2024
🏢Địa điểm: Tòa nhà Detech, Cầu giấy, Hà Nội
📌Ngôn ngữ: Tiếng Việt

 
03 DẤU HIỆU THƯỜNG THẤY Ở NGƯỜI CÓ TỔN THƯƠNG TỪ MẸ
🚫 Cảm thấy hoặc cho rằng mình sẽ không bao giờ đủ tốt, mình không xứng đáng được yêu thương
🚫 Tự nghi ngờ về giá trị bản thân, thiếu tự tin, khó chấp nhận thất bại, sợ sai và thiếu quyết đoán
🚫 Muốn kiểm soát toàn bộ các sự kiện, hoàn cảnh, mối quan hệ trong cuộc sống hoặc ngược lại
Mẹ là người đầu tiên có sợi dây kết nối với con. Những vết thương tổn tinh thần trong mối quan hệ với mẹ nếu không được giải quyết sẽ kéo theo những nỗi sợ lớn hơn, ảnh hưởng lâu dài tới cách đứa trẻ nhìn về bản thân mình và khả năng hình thành các mối quan hệ sâu sắc và lâu dài với người khác.
💬 Nếu bạn muốn khám phá sợi dây liên kết diễn ra đằng sau tất cả những hành vi lối sống của mình hiện tại và những sự kiện trong quá khứ liên quan tới mẹ khi nhỏ, mời bạn tham dự chương trình Workshop chuyên sâu với chủ đề:
“MOTHER WOUNDS - NHỮNG TỔN THƯƠNG TỪ MẸ”
⏰Thời gian: 8h30 - 16h30 ngày thứ Bảy, ngày 30/3/2024
🏢Địa điểm: Tòa nhà Detech, Cầu giấy, Hà Nội
📌Ngôn ngữ: Tiếng Việt
📌Nội dung Workshop:
- Hiểu rõ về Tổn thương từ mẹ, lý thuyết thực tiễn và dấu hiệu và các loại hình của MOTHER WOUNDS:
- Giải pháp gợi mở và cắt đứt vòng tròn sang chấn cho thế hệ tiếp theo của chính bạn;
- Ôm ấp đứa trẻ bên trong bạn và Trải nghiệm cảm xúc mang tính điều chỉnh (Emotional Corrective Experiences)
- Chữa lành bản thân bằng phương pháp Food Therapy
Chương trình được tổ chức bởi Tea Talk & CoRE và CapacityVietnam, dành cho những người mẹ và những người làm con có nỗi đau tinh thần, giúp tái kết nối với chính mình, thấu hiểu và chữa lành những tổn thương liên thế hệ
—--------------------------
 
G
M
T
Y
Chức năng phát âm giới hạn ở 200 ký tự

No comments:

Post a Comment

Pages